Tin tức

máy photocopy ricoh báo lỗi và cách khắc phục

 

1./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
 
Báo Lỗi SC 101, SC 102, SC 103, SC 104, SC 105, SC 106

KIỂM TRA:    - Đèn Chụp Bị Lỗi.
                      - Dây Cáp Đèn Chụp Bị Lỗi
                      - Mẩu Trắng Bị Lỗi
                      - Board CCD Bị Lỗi

2./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 120, SC 121, SC 123, SC 124, SC 125, SC 126

KIỂM TRA:     - Mô Tơ Scan Bị Lỗi
                       - HP Sensor Bị Lỗi
                       - Dây Cáp Scan Bị Lệch
                       - Board Scan Bị Lỗi

2./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 201, SC 202, SC 203, SC 204, SC 205, SC 206, SC 220, SC 221, SC 231, SC 240

KIỂM TRA:     - Hộp Laser Bị Lỗi
                       - Dây Cáp Bệ Laser Bị Lỗi
                       - Controller Bị Lỗi

3./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 300,SC 301, SC 302, SC 303, SC 304, SC 305, SC 306

KIỂM TRA:     - Cây Sạc Bị Lỗi( Dây Corona, Đế)
                       - Khung Drum Bị Lỗi
                       - Board Sạc Bị Lỗi

4./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC350, SC 351, SC 352, SC 353, SC 354, SC 355, SC 356

KIỂM TRA:     - ID Sensor Bị Lỗi
                       - Đứt Dây Điện
                       - Mainboard Bị Lỗi

5./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
 
Báo Lỗi SC 389, SC 390, SC 391, SC 392, SC 393, SC 394

KIỂM TRA:     - TD Từ Bị Lỗi
                       - Mực Trong Từ ít/ Nhiều
                       - Đứt Dây điện
                       - Mainboard Bị Lỗi

6./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 401, SC 402, SC 403, SC 404, SC 411

Kiểm TRA:     - Cây Transfer Bị Lỗi
                       - Khung Belt bị Lỗi
                       - Board Sạc Bị Lỗi

7./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 440

KIỂM TRA:     - Mô Tơ Chính (Máy Lớn) Bị Lỗi
                       - Khung Drum Bị Kẹt
                       - Cơ Khí Bị Kẹt
                       - Mainboard Bị Lỗi

8./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 441

KIỂM TRA:     - Mô Tơ Từ Bị Lỗi
                       - Hộp Từ Bị kẹt
                       - Cơ Khí Bị Kẹt
                       - Mainboard Bị Lỗi

9./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 500

KIỂM TRA:      - Mô Tơ Chính (Máy Nhỏ) Bị Lỗi
                        - Cụm PCU Bị Kẹt
                        - Cơ Khí Bị Kẹt
                        - Mainboard Bị Lỗi

10./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 490

KIỂM TRA:       - Ổ Mực Bị Lỗi (Mô Tơ, Nhông)
                         - Đứt Dây Điện
                         - Mainboard Bị Lỗi

11./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 495

KIỂM TRA:        - Mực Hồi Trước Bị Lỗi
                          - Mainboard Bị Lỗi

12./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 496

KIỂM TRA:        - Mực Hồi Sau Bị Lỗi
                          - Mainboard Bị Lỗi

14./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 501, SC 502, SC 503, SC 504, SC 505, SC 506, SC 507, SC 508

KIỂM TRA:        - Mô Tơ Nâng Khay Bị Lỗi
                          - Cơ Khí Nâng Khay Bị Lỗi
                          - Mainboard Bị Lỗi

15./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 510, SC 511, SC 512

KIỂM TRA:         - Mô Tơ Đẩy Khay Thùng Bị Lỗi
                           - Đứt Dây Cáp
                           - Mainboard Bị Lỗi

16./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 541, SC 542, SC 543, SC 544, SC 545, SC 547, SC 548

KIỂM TRA:         - Thermistor Bị Lỗi
                           - Cầu Chì Nhiệt Bị Lỗi
                           - Đèn Sấy Bị Lỗi
                           - Socket Sấy Bị Lỗi
                           - Board Nguồn Bị Lỗi

17./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001
 
Báo Lỗi SC 670, SC 672

KIỂM TRA:         - Thanh Ram Bị Lỗi
                           - Ổ Cứng Bị Lỗi
                           - Controller Bị Lỗi
                           - Board Nguồn Bị Lỗi
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KỶ NGUYÊN
VP Quận 3: 413/26E Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
VP Quận Phú Nhuận: 210/8 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: (028) 39 959 686  -  Fax: (028) 39 959 688
Mobile: 0908 256 888
Đang truy cập: 6 | Hôm nay: 40 | Tổng truy cập: 768493